Udržitelně do škol

Podpora udržitelné mobility – kampaň Pěšky do školy

Postavte se na stranu udržitelné dopravy. Dopravní chování je jako každé jiné chování do značné míry ovlivněno zvykem a kulturou. Ukažte, že ve vašem městě nebo obci usilujete o zdravý a bezpečný veřejný prostor, kde mají přednost lidé před parkováním. Každoročně se v rámci Evropského týdne mobility můžete připojit ke kampani Pěšky do školy. Zapojené školy provázíme pěším týdnem, poskytujeme jim osvětové a výukové materiály. V roce 2023 se zúčastnilo 439 škol z 270 obcí. Města a obce mohou například:

  • předat školám informace a motivovat je k účasti,
  • osobně navštívit slavnostního zahájení nebo naopak ukončení akce ve školách, 
  • připravit cenu pro nejlepší třídu/y a osobně jim je na konci výzvy předat, 
  • uspořádat pro školu poznávací procházku nebo cyklovýlet.

Školní plán mobility

Nabízí škola ve vaší správě bezpečnou cestu pro žáky? Otestujte to v našem CHECKLISTU PRO ŠKOLY.

Pokud jste nalezli vícero problémů, doporučujeme vytvořit společně se školou Školní plán mobility. Jedná se o podrobný akční plán, jak podpořit aktivní dopravu dětí do školy pěšky, na koloběžce nebo na kole, který vychází z důkladné analýzy dopravních návyků, možností i bariér pro takovou dopravu. Jeho součástí jsou i návrhy na úpravu nebezpečných míst a akční plán školy s výhledem na několik let. Školní plán mobility vždy vzniká ve spolupráci se školou, veřejnou správou a dopravním odborníkem (projektant, auditor dopravní bezpečnosti). V Praze nabízí organizace Pěšky městem pomoc školám v rámci každoročního programu Bezpečné cesty do školy, na podobném procesu jsme spolupracovali například s organizací Agora, nebo s Agenturou pro rozvoj Jihomoravského kraje. Hledejte organizace zaměřené na participaci, nebo přípravu plánů mobility.

Metodika k programu Bezpečné cesty do školy

Při zvažování konkrétních úprav nezapomínejte na participaci s veřejností. Pro cesty do školy je obzvláště důležitý pohled dětí.

Srovnání dostupnosti a dopravní bezpečnosti v rámci ČR

Aby si rodiny zvolili aktivní způsob dopravy dětí do školy, potřebují splnění dvou základních podmínek:

  • cesta musí být pro jejich děti bezpečná,
  • škola nesmí být příliš daleko.

Společně se sociálně geografickým studiem SocGeo jsme připravili mapové výstupy srovnávající dostupnost škol a jejich dopravní bezpečnost v rámci ČR. Mapy dostupnosti základní školy ukazují podíl dětí ve věku 6 až 15 let, pro něž je nejbližší základní škola dosažitelná do 15 minut pěšky. Mapy dopravní bezpečnosti okolí základních škol sledují oblast okolí základní školy (rádius 200 m) a počet dopravních nehod v této oblasti v letech 2016–2022.

Počet dopravních nehod v konkrétní lokalitě by neměl být jediným faktorem při posuzování celkové bezpečnosti cesty do školy. Opatření pro zvýšení bezpečnosti obzvláště zranitelných účastníků dopravního provozu, k nimž žáci základních škol bezpochyby patří, by vždy mělo mít preventivní charakter, posuzovat možná rizika a snažit se předcházet nehodám ještě dříve, než se stanou.

Dostupnost a dopravní bezpečnost základních škol v ČR

Můžete si prostudovat všechny mapové výstupy včetně odborného komentáře.  V případě zájmu je možno pro jednotlivé obce vypracovat detailnější analýzu.

  • Projekt Udržitelně do škol byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.