Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Na této stránce naleznete komplexní informace o ochraně a zpracování osobních údajů a principy, jimiž se řídíme při shromažďování osobních údajů a zajišťování jejich důvěrnosti a bezpečnosti.

Námi realizované projekty mají určitá specifika v oblasti zpracování osobních údajů, liší se u nich i účel zpracování, proto na této stránce krom obecných zásad zpracování naleznete doplňující odstavec ke každému našemu projektu. Informace o zpracování osobních údajů taktéž obsahují prezenční listiny, dotazníky, přihlášky, dokumenty ohledně pořízení a užití fotografií apod.

Právní rámec pro ochranu osobních údajů představuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“ – General Data Protection Regulation) a dále pak zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZOZOÚ“).

 

1.Správce osobních údajů:

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je nezisková organizace Pěšky městem, z. s., se sídlem Muchova 232/13, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 45246220, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 2901.

 

2.Subjekt údajů a osobní údaj:

Subjektem údajů je identifikovaná nebo identifikovatelná žijící fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Tato osoba je z vlastní vůle naším příznivcem, přímo či nepřímo se podílí na činnosti organizace, podporuje nebo se zajímá o námi realizované aktivity či s námi spolupracuje. Osobním údajem je pak jakákoli informace o fyzické osobě, zejména jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity.

3.Právní důvody zpracování osobních údajů a účely, pro které jsou zpracovávány:

Osobní údaje zpracováváme pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění daného účelu. V této souvislosti můžeme osobní údaje rozdělit do následujících dvou skupin:

 • Údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu a:
 1. a) jsou vyžadovány pro plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. Nejčastěji půjde o smlouvu darovací uzavřenou prostřednictvím portálu darujme.cz.
 2. b) jsou vyžadovány pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá zákon, např. zákon o účetnictví,
 3. c) na jejich zpracování máme oprávněný zájem, např. žádost o poskytnutí daru a následné vedení evidence darů.
 • Všechny ostatní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, zejména:
 1. přihlásíte-li se k odběru námi vydávaných, zpravodajů při prvním kontaktu s námi (např. na námi pořádaných akcích)
 2. rozhodnete-li se zúčastnit našich kampaní nebo projektů v rámci naší výzvy či jiným způsobem
 3. vyplníte-li prezenční listinu na setkání či akci, kterou organizujeme, apod.

Jde o aktivní a dobrovolný projev vůle, kterým prohlašujete nebo nám dovolujete zpracovávat své osobní údaje. Souhlas musí být svobodný, informovaný a jednoznačný. Kdykoli ho můžete odvolat a my jsme povinni vaše údaje odstranit, pokud pro jejich zpracování nemáme jiný právní důvod, např. plnění právní povinnosti.

Zavazujeme se, že vaše osobní údaje ani jiná data, která se vás týkají, neposkytneme jinému správci údajů. V omezené míře mohou k vašim údajům získat přístup např. naši právní, ekonomičtí nebo daňoví poradci, správci našich IT systémů atd., a to jen na základě smlouvy uzavřené mezi námi a těmito osobami.

 

4.Zásady zpracování osobních údajů:

„Zpracováním“ je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme zákonem stanoveným způsobem, korektně a transparentně.
 2. Osobní údaje shromažďujeme pro určité, výslovné a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány v rozporu s těmito účely.
 3. Osobní údaje zpracováváme pouze v tom rozsahu, jenž je nezbytný k dosažení konkrétního účelu.
 4. Osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované. Nebude-li možné údaje aktualizovat, dojde k jejich vymazání.
 5. Osobní údaje uchováváme po nezbytně nutnou dobu, po kterou trvá účel, pro který jsou zpracovávány, např. váš zájem o naši činnost, o zasílání zpravodajů apod. Zpracovávají-li se osobní údaje výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, mohou být uloženy po delší dobu. Přesné podmínky stanoví čl. 89 GDPR a § 16 ZOZOÚ.
 6. Dbáme na zabezpečení osobních údajů, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu do našich databází, kde by mohly být vaše údaje poškozeny, změněny, zničeny či odcizeny.

 

5.Jaké osobní údaje zpracováváme:

Nejčastěji jde o jméno, příjmení, titul, e-mailovou adresu, telefon, adresu bydliště, zejména jde-li o dárce či osoby, s nimiž jsme uzavřeli smlouvu, adresu pracoviště (zejména u spolupracovníků), údaje získané prostřednictvím portálu darujme.cz či www.chodcisobe.cz nebo prostřednictvím banky (číslo účtu).

Dále zpracováváme údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů. Ukládáme si, jakým způsobem a kdy jste nám souhlas poskytli, kdy jste ho odvolali a Vaší IP adresu, ze které jste vyplnili vaši e-mailovou adresu.

 

6.Jaká máte jakožto subjekt údajů práva:

 

 1. Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, dochází-li ke zpracování na základě tohoto souhlasu.
 2. Právo být informován o zpracování osobních údajů – jde zejména o poskytnutí těchto informací: informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů apod. Úplný výčet stanoví článek 13 a 14 nařízení GDPR.
 3. Právo požadovat vysvětlení o zpracování osobních údajů.
 4. Právo na přístup k osobním údajům a informace, které stanoví článek 15 nařízení GDPR.
 5. Právo na opravu osobních údajů, jejich doplnění, omezení nebo vymazání.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování.
 7. Právo na přenositelnost údajů, jsou-li předmětem automatizovaného zpracování.
 8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Obdržíme-li vaši žádost o doplnění, opravu, výmaz, vysvětlení apod., bez zbytečného odkladu vás budeme informovat o dalším postupu. Nevyhovíme-li vaší žádosti, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti vás budeme informovat o důvodech nevyhovění žádosti. Ve složitých případech lze lhůtu pro vyřízení prodloužit až na 3 měsíce. Pokud budeme mít důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k jejímu prokázání. Vyřízení žádosti bude vždy zdarma.

Své žádosti nebo námitky vždy zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu info@peskymestem.cz.

 

Doplňující informace ke zpracování osobních údajů v rámci projektů

Chodci sobě

Portál www.chodcisobe.cz poskytuje prostor pro nahlášení problémů, se kterými se setkáváte na cestách Prahou. Vaše podněty evidujeme a zasíláme k řešení samosprávám městských částí nebo magistrátu. Na portálu můžete sledovat stav jejich řešení, diskutovat a dozvídat se novinky a informace o chození a stavu pěší dopravy v Praze.

V rámci portálu shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje na základě oprávněného zájmu (zadáte-li podnět na portál) nebo na základě vašeho souhlasu – přihlásíte-li se k odběru novinek.

Přidáte-li podnět na portál, bude vám vytvořen uživatelský účet a přístupové údaje k vašemu účtu zašleme na vaši e-mailovou adresu. E-mailová adresa slouží hlavně ke komunikaci mezi vámi a administrátorem portálu ohledně informování o změnách souvisejících s vámi přidanými podněty či o chodu portálu. Tyto údaje potřebujeme ke splnění účelu portálu a bez nich nemůže fungovat, neboť je založen na vzájemné komunikaci s vámi jako uživateli. Máte právo požádat o jejich výmaz, ale v tomto případě dojde i ke smazání vámi zadaného podnětu. Ve výjimečných případech vaši e-mailovou adresu můžeme využít i k zasílání důležitých informací týkajících se našich aktivit ve prospěch chodců, které by vás mohly zajímat, ale z jejich odběru se můžete ihned odhlásit. Kvůli evidenci počtu podnětů od stejného uživatele doporučujeme při nahlašování podnětu používat stejnou e-mailovou adresu.

Jako zájemci o portál www.chodcisobe.cz  máte možnost registrovat se k odběru novinek. Vámi poskytnutá e-mailová adresa slouží výhradně ke komunikaci mezi vámi a administrátorem portálu. Zadáním své e-mailové adresy nám dáváte souhlas k zasílání informací o nových technických možnostech portálu, novinkách o naší činnosti či aktuálním dění v oblasti pěší dopravy v Praze, jakož i případných statistických přehledech s vyhodnocením a porovnáním jednání městských částí v určitém časovém období.

Jde o aktivní a dobrovolný projev vůle, kterým prohlašujete nebo nám dovolujete zpracovávat své osobní údaje. Souhlas musí být svobodný, informovaný a jednoznačný. Kdykoli ho můžete odvolat a my jsme povinni vaše údaje odstranit, pokud pro jejich zpracování nemáme jiný právní důvod, např. plnění právní povinnosti.

 

Program Bezpečné cesty do školy

Tento program každoročně realizujeme ve spolupráci s hlavním městem Prahou. Jeho cílem je zajistit takové podmínky, aby děti mohly bezpečně a pohodlně absolvovat svou cestu do školy pěšky. Jeho základem je mapování, kdy děti kreslí své cesty do školy i zpět domů a vyznačují místa, kde se cítí nebezpečně nebo nepříjemně. Děti i rodiče také vyplňují podrobný dotazník o svých dopravních zvyklostech i o tom, jak by se dopravovali nejraději. Tento dopravní průzkum, který je anonymizován, slouží jako podklad k vytvoření dopravní studie navrhující úpravu nebezpečných a problematických míst na cestách dětí do školy. Součástí programu je i osvěta a vzdělávání dětí a rodičů v oblasti tzv. udržitelné mobility.

V rámci programu zpracováváme jednak údaje o spolupracujících osobách, které nám pomáhají realizovat školní projekt (kontaktní osoby za školu, členové pracovní skupiny). Právním důvodem zpracování takových osobních údajů je smlouva uzavíraná mezi hlavním městem Prahou a naší organizací. Účelem je plnění závazku z této smlouvy a úspěšné plnění projektu.

 

Kampaň Pěšky do školy

Cílem kampaně Pěšky do školy je založit tradici pěších dnů a zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. Chceme dětem i rodičům nabídnout zážitek ze společné cesty, která může být příjemná a zábavná, v rámci pěších dnů, které pořádají školy zapojené do kampaně. Naše organizace jim poskytuje metodickou podporu a výukové materiály.

Rozhodnete-li se připojit ke kampani Pěšky do školy, poskytnutím osobních údajů v registračním formuláři nám udělujete výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, e-mailová adresa, případně telefon. Tyto údaje poskytujete za účelem zasílání informací o probíhající kampani. Dále můžete volitelně vyplnit adresu školy, kam s dětmi chodíte, a odkud jste se o probíhající kampani dozvěděli. Tyto údaje zpracováváme ze statistických důvodů. Souhlas poskytujete na dobu 10 let a můžete jej kdykoli odvolat dle pravidel specifikovaných výše.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás