Škola byla do programu vybrána v březnu 2021. Výsledky dotazníkového šetření byly představeny pracovní skupině 8. 6. 2021.

V listopadu 2021 škola požádala o realizaci dočasných nestavebních úprav (viz níže):

 

Hlavní problém děti spatřují v překonávání křižovatky Ječná x Štěpánská a Ječná Lipová a v uspořádání v okolí zastávky Štěpánská.

Bojím se na úzké zastávce, že mě někdo omylem nebo schválně odstrčí a může mě přejet tramvaj nebo auto. Ale rozhlédnu se a na té zastávce MHD si také dávám pozor. Někdy jdu ze školy pěšky a také si dávám na auta a tramvaje pozor. A ještě si dávám pozor na lidi, kteří jsou třeba feťáci, anebo cizí lidé, kteří děti lákají na něco, co mají rády. Ale když jdu pěšky, tak žádný takový lidi nepotkávám. Takže je to dobře.

 

Od května 2021 jsou u přechodu z tramvajového ostrůvku alespoň výstražné pruhy pro zpomalení projíždějících vozidel

Tramvajový ostrůvek je velmi úzký, cestou ke škole děti musí třikrát přejít velmi rušnou ulici, mnoho z nich přebíhá mimo přechod přes tramvajové koleje.
Od května 2021 jsou u přechodu zpomalovací výstražné pásy.
Přes kritickou křižovatku na cestě do školy přechází 60 % dětí.

 

Dopravní průzkum, červen 2021

Žádost o dočasné úpravy

Na základě jednání pracovní skupiny projektu, které proběhlo 2. 11. 2021 (shodou okolností jen pár hodin před smrtelnou nehodou s chodcem na zastávce Štěpánská), jednáme s Magistrátem hl. m. Prahy, Prahou 2 a Dopravním podnikem o realizaci těchto nestavebních úprav:

  1. Přesun zábradlí před vstupem do školy. V současné poloze zábradlí nedostatečně chrání děti před rušným provozem v Ječné ulici. Žádáme o přesunutí zábradlí s ohledem na stromořadí (do osy kmenů).
  2. Úprava světelné signalizace na křižovatce Ječná X Štěpánská. Chodci na všech přechodech v této křižovatce nemají dostatek času pro překonání komunikace, často jsou ohrožování odbočujícími vozidly. Pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších žádáme o instalaci výstražného světla upozorňujícího na pohyb chodců na přechodu a o prodloužení signálu „volno“ pro chodce v obou směrech.
  3. Vyznačení vyhrazených parkovacích stání pro potřeby rodičů a zásobování školy ve Štěpánské ulici. Ve srovnání s jinými školami v Praze je míra dovážení dětí relativně nízká (19,2 %). Někteří žáci a studenti jsou nicméně na cestování autem závislí, a to buď z důvodu tělesného postižení nebo velké vzdálenosti od místa bydliště (žáci dojíždějí nejen z celé Prahy, ale i ze Středočeského kraje). Rodiče dováží také děti na internát. Na rozdíl od jiných škol v městské části Praha 2 nemá škola k dispozici žádná vyhrazená parkovací stání, rodiče i vozidla zásobování tedy parkují neoprávněně ve Štěpánské ulici nebo na chodníku před školou.
  4. Rozšíření nástupního ostrůvku na tramvajové zastávce Štěpánská směrem na I. P. Pavlova. Stávající nástupní ostrůvek zcela nevyhovuje jeho vytíženosti 7000 osob za den. Přístup na ostrůvek zajišťuje nesignalizovaný přechod přes dva souběžné jízdní pruhy, kde není respektována přednost pro chodce ani dodržována maximální povolená rychlost. Žádáme o dočasnou úpravu pomocí montovaných obrub, která by zajistila vyšší bezpečnost pěších do doby, než bude realizována úprava tramvajové trati.

 

Žádost s výše uvedenými body škola odeslala:

  • Ing. Adamovi Scheinherrovi, MSc., Ph.D., náměstekovi primátora HMP
  • Ing. Liborovi Šímovi, řediteli odboru dopravy MHMP
  • Janu Korseskovi, místostarostovi Prahy 2 pro oblast dopravy, financí a investic
  • Josefu Gálovi, vedoucímu Odboru dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2

Stavební úprava křižovatky a zastávek

Stavební úpravy proběhnou v souvislosti s celkovou rekonstrukcí tramvajové trati v Ječné ulici (předpokládaná realizace nejdříve 2025). Konečná podoba stavebních úprav je předmětem dalšího jednání. Návrh dopravní studie Bezpečných cest do školy, který projednáváme se zpracovateli rekonstrukce tramvajové trati zde.