Město očima chodce

Město očima chodce je pětihodinovým projekt, jehož hlavním cílem je ukázat studentům a studentkám, že se mohou podílet na veřejném životě a spoluvytvářet obyvatelné čtvrti.  

 • Seznamuje studentky a studenty s problémy, s jakými se potýkají města.
 • Naučí je vidět přednosti a problémy jejich města či konkrétního místa ve městě.
 • Přednosti i problémy budou konkretizovat a navrhovat zlepšení.
 • Vyzkoušejí si tvorbu územního plánu.
 • Uplatní vlastní pozorování i znalosti, které během několika hodin získají, v návrhu na vylepšení městské křižovatky i v návrhu na vlastní čtvrť.
 • V návrhu zohlední potřeby různých obyvatel z hlediska věku, životní situace i dopravních omezení.
 • Poskytne studentkám a studentům prostor pro práci v týmu a prezentaci výsledků spolupráce před celou třídou.

 

Skladba projektu

Studentky a studenti postupně projdou tyto části: 

1. Město jako problém a výzva (první vyučovací hodina ve třídě, 45 min)  

V této části se studentky a studenti seznámí se smyslem, cílem a postupem projektu, s příčinami narůstající urbanizace a jejími důsledky pro život ve městech. 

2. Pozorujeme a analyzujeme naše město (2. a 3. vyučovací hodina venku, 90 min) 

V rámci aktivit Jak používám město a Přečti městskou křižovatku si studentky a studenti vyzkouší reflektovat na základě vlastních odpovědí a odpovědí spolužáků své chování ve městě, svůj postoj k městu a spokojenost s životem ve své čtvrti a ve městě. Budou reflektovat schopnost (vlastní i spolužáků) zapojit se do akcí, kterými lze život ve městě zlepšovat. Budou vyhodnocovat své možnosti a ochotu ke změně chování ve vztahu k „používání města“. 

3. Navrhujeme městskou čtvrť pro každého (4. a 5. vyučovací hodina ve třídě, 90 min) 

Cílem této poslední části projektu je naučit studentky a studenty: 

 • uvědomit si, jak velké množství osob a institucí se podílí na městském plánování
 • diskutovat v rolích, tzn. hájit zájem někoho, kým sám/sama nejsem, ale vnímám jeho potřeby
 • naslouchat potřebám jiných členů týmu (také v rolích) 
 • hledat a nalézat co nás (v rolích i mimo role) spojuje.
 • na základě diskuse a kreativní spolupráce zjišťovat, že společný obyvatelný prostor „čtvrtí pro všechny“ vzniká na základě diskusí, k nimž jsou přizváni i občané, nikoliv jen odborníci.