Projekt Bezpečné cesty do školy představily Pražské matky na škole v říjnu 2007. Do ledna 2008 probíhalo mapování okolí školy a jeho vyhodnocování, které si vzalo na starost žákovské zastupitelstvo. Na práci s žáky se v obrovské míře podílela paní Iva Hájková, vedoucí humanitního odboru MČ Praha–Libuš.

Prezentace výsledků mapování a jejich předání Ing. Rezkovi z TSK pro zpracování dopravní studie se uskutečnilo v lednu 2008 za hojné účasti členů zainteresovaných institucí. V červnu 2008 proběhla schůzka pracovní skupiny nad dopravní studií, byly přijaty návrhy na řešení problémových míst a studie byla odevzdána MHMP k realizaci opatření.

V září 2008 žáci ve spolupráci s učiteli a paní Hájkovou vytvořili školní plán mobility. MČ Praha–Libuš nechala u školy nainstalovat stojany na kola a škola zakoupila z prostředků projektu skříňky na přilby a další cyklistické potřeby.

Žákovské zastupitelstvo, které se projektu naplno věnovalo, je nadále velice aktivní, pořádá dopravní soutěže a další aktivity pro zlepšení života v Libuši.

 

Na jaře 2010 proběhlo na škole v rámci revize školního plánu mobility další mapování nebezpečných míst na cestě do a ze školy.

Přestože již byla realizována řada opatření z dopravní studie, ukázalo se, že stále chybí velké množství úprav, aby se děti na svých cestách cítily opravdu bezpečně a aby je rodiče bez obav mohli pouštět do školy samotné.

Jako jedno z nejproblematičtějších míst označili žáci i rodiče v tomto novém mapování nebezpečný přechod přes ulici Generála Šišky v těsné blízkosti školy, ulici V Lukách, kudy si řidiči krátí cestu, aby nemuseli stát frontu na hlavní silnici, nevhodně umístěný přechod přes ulici Skalská, nepřehlednou křižovatku v ulici Brunelova, chybějící chodník a přechod pro chodce na křižovatce Meteorologická x Šátalská a další, tradičním problémem zůstává vysoký provoz a rychlost vozidel na ulici Libušská.

Novou školní mapu s vyznačenými nebezpečnými místy a návrhy řešení předali členové žákovského zastupitelstva na schůzce pracovní skupiny v červnu 2010 zástupci odboru dopravy MHMP a vedoucí odboru ŽP a dopravy MČ Praha–Libuš k dalšímu řešení.

Realizace opatření z dopravní studie

  • zjednosměrnění ulice Nad Šejdrem (2008)
  •  úprava značení, přechod s dělicím ostrůvkem a zdrsněný povrch vozovky (Rocbinda) na Libušské ulici
  • nový přechod v ulici Generála Šišky (2009)
  • nový přechod na ulici Novodvorská (2009)
  • upravená křižovatka ulic Novodvorská x Generála Šišky x Meteorologická (kruhový objezd) (2009)
  • zúžení vozovky pomocí betonových zátarasů na ulici Generála Šišky (2009)
  • úprava vozovky a pás pro cyklisty v ulici Novodvorská (2009)
  • přesun přechodu u křižovatky Skalská x Meteorologická (2010)
  • nový přechod na křižovatce Meteorologická x Zahrádecká x Šátalská (2011)