Realizováno na základě projektu Prahy 14 „Zajištění a realizace zpracování Školního plánu mobility a dopravní studie v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II.“, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073. Do projektu byly vybrána ZŠ Hloubětínská a ZŠ Chvaletická. Práce se školami vychází z metodiky programu Bezpečné cesty do školy, výstupem budou dopravní studie zpracovávající vždy tři místa u každé školy a školní plány mobility pro každou ze škol.

Na základě vstupní analýzy byla vybrána tato místa, kterými se bude dále zabývat dopravní studie nebo městská část Praha 14:

  • přechod v ul. Klánovická – nepřehledný frekventovaný přechod – návrh vypracován v stavební i nestavební variantě; návrh schválen v květnu 2020 pracovní skupinou BESIP při MHMP k rozpracování projektové dokumentace a následné realizaci
  • cesta mezi stanicí metra Hloubětínská a školou (od křižovatky Soustružnická podél panelového domu) chybí osvětlení, je tam špatný chodník, auta parkují na chodnících), upraví městská část v koordinaci s výstavbou nového obytného domu
  • křižovatka Čertouská x Vaňkova – ulice Vaňkova svádí k rychlé jízdě, nejsou zajištěny vzájemné rozhledy, chybí chodník a řešené přecházení, městská část zažádala o realizaci stavebního opatření, akce prozatím nebyla vybrána k další realizaci, zůstává v zásobníku, projektová příprava neprobíhá
  • křižovatka Hloubětínská x Šestajovická – nepřehledná rozsáhlá křižovatka, řidiči často parkují v prostoru přechodu pro chodce, návrh bude sloužit jako aktualizace již probíhajícího stavebního řízení k úpravě křižovatky
  • křižovatka Kyjská x Svépravická – úprava jednosměrnosti, zklidnění dopravy, návrh vypracován ve stavební i nestavební variantě, změna dopravního značení v kompetenci městské, stavební řešení schváleno k přípravě projektové dokumentace v roce 2022.
  • cesta k Rokytce a podél Průmyslové ul. k tramvajové smyčce – rekonstrukce křižovatky Hloubětínská, Kbelská, Poděbradská (Central Group je investor výstavby v těsné blízkosti).