Ulicí Nad Vinohradem se už zase může projít 

Na obyvatele Braníka, kteří byli zvyklí chodit ulicí Nad Vinohradem třeba do místní školy nebo školky, čekalo v květnu loňského roku nepříjemné překvapení. Už tak uzounký chodník na několika místech zcela zmizel ve prospěch parkujících vozů. Městská část zde totiž na žádost několika rezidentů vytvořila parkovací stání bez ohledu na to, že tím zcela zabrala chodník. Odbor dopravy se to dokonce snažil prezentovat jako opatření, které zvyšuje bezpečnost pěších, protože „coby tzv. „bránící překážka“ přiměje řidiče k dodržování nejvyšší povolené rychlosti 30 km/h. Opak byl ale pravdou. Místo se stalo pro chodce ještě nebezpečnější – protože přišli o jediný chodník v ulici, museli chodit po silnici. 

Tisková zpráva organizace Pěšky městem z 13. 4. 2021

Toto opatření odporovalo jak Zákonu o silničním provozu 361/2000 Sb., tak hned několika celoměstským dokumentům (Manuálu tvorby veřejných prostranství, Zásadám Dopravní politiky Plánu udržitelné dopravy Prahy a okolí – prioritní osa E Podpora chůze a dopravní cyklistiky i proklamovanému stanovisku náměstka primátora Adama Scheinherra, že komfortní, bezpečná a bezbariérová pěší doprava, včetně pobytově kvalitních veřejných prostranství, patří do urbanizovaného území všude) a v neposlední řadě i usnesení Komise pro dopravu MČ Prahy 4, která na svém jednání dne 4. 2. 2019 doporučila krealizaci dopravní studii projektu Bezpečné cesty do školy na ZŠ Školní, která měla zabezpečit bezpečné cesty žáků ZŠ. 

Spojili jsme se s místními obyvateli, i některými opozičními zastupiteli (děkujeme tímto Ivě Kotvové, Petru Kutílkovi a Janu Slaninovi) a společným úsilím se nám podařilo upozornit na to, že opatření je nezákonné a nebezpečné a městská část byla vyzvána k jeho odstranění. To sice trvalo ještě několik měsíců, ale nakonec byla ulice uvedena do původního stavu. 

Projekt Bezpečné cesty do školy na ZŠ Školní probíhal v roce 2018. Místní trápila především nepřehledná situace a chybějící chodníky v ulici Mezivrší, kudy proudí děti i rodiče mezi základní a mateřskou školou. Podnět na úpravu tohoto místa zadali rodiče na portál Chodci sobě již v r. 2016. Projekt měl velkou podporu tehdejšího vedení MČ Praha 4 a i díky pohotovému jednání tehdejšího referenta odboru dopravy Václava Kříže se podařilo prosadit alespoň dočasnou nestavební úpravu, která v nejhorším místě nabízí bezpečnější řešení. Celková stavební úprava ulice se připravuje již od roku 2018. Z posledního jednání (v únoru 2021) však vyplývá, že současné vedení Prahy 4 se k navrhovaným opatřením pro zklidnění dopravy staví odmítavě: nepodporuje další bezpečnostní opatření, nesouhlasí s omezováním dopravy a nechce rušit průjezdnost ulice Mezivrší směrem ze Zeleného pruhu k Branické (kudy také často směřuje tranzitní doprava objíždějící jinde ucpané silnice). 

Pro odmítavé stanovisko Prahy 4 byla na neurčito bohužel odložena také předschválená úprava přecházení přes rušnou ulici Ke Krči u zastávky autobusu U Staré pošty. Stávající nabídka přechodů neodpovídá pěším vazbám v území, dopravní průzkum, který zde v rámci projektu Bezpečné cesty do školy probíhal, ukázal, že mimo přechod zde za hodinu přejde 130 lidí. To však městská část považuje za „nezodpovědnost některých chodců“ a nehodlá si kvůli jejich opomíjení existujícího přechodu nechat nerozumně rozkouskovat komunikaci“. 

Program Bezpečné cesty do školy se koná za podpory Magistrátu hl. m. Prahy. Jeho cílem je především zvýšit bezpečnost dětí na jejich každodenních cestách (nejen) do školy a podpořit tak atraktivitu pěší nebo cyklistické dopravyDopravní studie, která je jeho výstupemnavrhuje konkrétní opatření pro bezpečnější ulice. V průběhu školních projektů je podrobně projednávána se zástupci státní správy, samosprávy z příslušné městské části a magistrátu hl. m. Prahy, Policie i správci komunikací a všichni mají možnost se k předkládaným návrhům vyjádřit. Nerespektování závěrů, na kterých se všichni zúčastnění shodnou, jak se tomu na Praze 4 opakovaně děje, je mrhání prostředky hlavního města i úsilím všech dětí, učitelů, rodičů i odborníků, kteří přípravě a projednání studie věnovali čas a energii. O to více se radujeme, že se nám v tomto případě společně podařilo prosadit hledisko bezpečnosti dětí před tvrdošíjně upřednostňovaným zájmem současného vedení Prahy 4 neomezovat plynulost a rychlost automobilové dopravy a parkovat, kde se dá.  

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás