Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy v únoru 2015.

V dubnu proběhlo první setkání pracovní skupiny, v červnu škola představila výsledky mapování a dotazníkového šetření. V září žáci pod vedením dopravního projektanta provedli dopravní průzkum v okolí školy, který spolu s výsledky mapování posloužil jako podklad pro zpracování dopravní studie. V říjnu pak proběhla další schůzka pracovní skupiny nad návrhem dopravní studie, kde všichni zúčastnění dospěli ke shodě nad budoucími kroky. V listopadu 2015 předali zástupci žáků  dopravní studii starostovi MČ Praha 4 Petru Štěpánkovi.

Aktualizace únor 2020:

Návrhy dopravní studie byly v době realizace projektu nadšeně přijaty jak tehdejším vedením městské části, tak Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který připravuje rozsáhlou rekonstrukci Táborské ulice. Čtyři roky po předání studie je zde bohužel dopravní situace pro děti stále stejně nebezpečná. Z navržených stavebních opatření se podařilo prosadit jen zvýšení přechodu ve Svatoslavově ulici, navržené úpravy dalších nebezpečných křižovatek v ulici Petra Rezka a Sezimova, pro které již byla téměř dokončená projektová dokumentace, se bohužel setkaly s nesouhlasným stanoviskem nového politického zastoupení radnice Prahy 4, a proto musely být přepracovány (s výrazným omezením prvků pro zklidnění dopravy) nebo dokonce zcela pozastaveny. Pro nejnebezpečnější křižovatku Táborská x Sezimova bylo Odborem dopravních agend MHMP vydáno stanovení na dočasné nestavební úpravy (vyznačení dopravních stínů a umístění baliset) již v listopadu 2016. Tato opatření, která by napomohla bezpečnějšímu přecházení dětí na nejvyužívanějším přechodu v blízkosti školy, z neznámého důvodu dosud nebyla realizována. Informovali jsme příslušné instituce a pracujeme na tom, aby se návrhy na bezpečné cesty v okolí ZŠ Táborská opět navrátily do plánovaných akcí města, resp. městské části.

 

Úspěchy projektu

  • stavební úprava přechodu ve Svatoslavově ulici, zvýšený přechod
  • úprava přechodu na křižovatce náměstí Bratří Synků x Sezimova