Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy v únoru 2015.

V dubnu proběhlo první setkání pracovní skupiny, v červnu škola představila výsledky mapování a dotazníkového šetření. V září žáci pod vedením dopravního projektanta provedli dopravní průzkum v okolí školy, který spolu s výsledky mapování posloužil jako podklad pro zpracování dopravní studie. V říjnu pak proběhla další schůzka pracovní skupiny nad návrhem dopravní studie, kde všichni zúčastnění dospěli ke shodě nad budoucími kroky. V listopadu 2015 předali zástupci žáků dopravní studii starostovi MČ Praha 4 Petru Štěpánkovi.

Aktualizace prosinec 2022:

Návrhy dopravní studie byly v době realizace projektu nadšeně přijaty jak tehdejším vedením městské části, tak Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který připravovat rozsáhlou rekonstrukci Táborské ulice. Bohužel do fáze realizace se dostalo jen málo. Sedm let po předání studie je zde dopravní situace pro děti stále stejně nebezpečná.

Pro nejnebezpečnější křižovatku Táborská x Sezimova bylo Odborem dopravních agend MHMP vydáno stanovení na dočasné nestavební úpravy (vyznačení dopravních stínů a umístění baliset) již v listopadu 2016. Tato opatření, která by napomohla bezpečnějšímu přecházení dětí na nejvyužívanějším přechodu v blízkosti školy, z neznámého důvodu dosud nebyla realizována. Přislíbené stavební úpravy, které se měly stát součástí rekonstrukce Táborské ulice v r. 2020–2021, nezískaly souhlas vedení Prahy 4. Rekonstrukce tramvajové trati, která mohla lokalitě přinést výrazné zlepšení kvality veřejného prostoru se proto omezila na nezbytné opravy v prostoru tramvajových kolejí bez zásahů do chodníků, vybudování důstojných bezbariérových zastávek a zlepšení podmínek pro pěší nebo cyklisty.

Nadále pracujeme na tom, aby se návrhy na bezpečné cesty v okolí ZŠ Táborská navrátily do plánovaných akcí města, resp. městské části.

 

Úspěchy projektu

  • stavební úprava přechodu ve Svatoslavově ulici, zvýšený přechod
  • úprava přechodu na křižovatce náměstí Bratří Synků x Sezimova