Realizováno na základě projektu Prahy 14 „Zajištění a realizace zpracování Školního plánu mobility a dopravní studie v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II.“, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073. Do projektu byly vybrána ZŠ Hloubětínská a ZŠ Chvaletická. Práce se školami vychází z metodiky programu Bezpečné cesty do školy, výstupem budou dopravní studie zpracovávající vždy tři místa u každé školy a školní plány mobility pro každou ze škol.

Na základě vstupní analýzy byla k dalšímu zpracování vybrána tato místa:

 1. přechod ulice Cíglerova na křižovatce Cíglerova x Slévačská
 2. přechod u autobusové zastávky Sídliště Lehovec
 3. podchod z ulice V Chaloupkách, resp. alternativní možnost použití přechodu přes ul.
  Slévačská naproti Vizírské
 4. přechod autobusová zastávka Žárská
 5. ulice Vizírská
 6. křižovatka Kukelská x Žárská
 7. přechod u tramvajové zastávky Lehovec
 8. podchod u autobusové zastávky Hejtmanská – v rámci dopravních studií neřešeno
 9. přechody na křižovatce Slévačská x Kukelská

Místa 1 – 4 jsou řešena v souběžné studii Slévačská (zadavatel MČ Praha 14) kde probíhá souvislá údržba.

Návrhy na stavební úpravu křižovatek Kukelská x Žárská, Slévačská x Kukelská a přechodu u tramvajové zastávky Lehovec podle dopravní studie byly schváleny pracovní skupinou BESIP při MHMP k přípravě podrobné projektové dokumentace v květnu 2020.

Úprava přechodu v ulici Vizírská byla schválena k projektové přípravě v roce 2022.