Zajímáme se o návrh Metropolitního plánu Prahy, i vy můžete podat své připomínky!

Záleží na nás, zda to tak zůstane v příštích desetiletích…, foto M. Jaroš

Jak se bude žít v Praze v dalších desetiletích, záleží i na nás

Tvorba Metropolitního plánu pro hl. m. Prahu vstupuje do další fáze, kterou je představení jeho návrhu, k němuž budou v červenci vznášet své připomínky dotčené orgány státní správy, městské části, spolky  a občané. Po zpracování připomínek Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) bude představen upravený návrh, proběhne 2. kolo připomínek, které budou opět zpracovány IPRem, a nakonec, v roce 2022, by MPP měl dospět do finále schválením Zastupitelstva hl. m. Prahy. Nejzazší datum, kdy vstoupí MPP v platnost, je 1. 1. 2023. Tento dokument předurčí, jak se bude město rozvíjet v následujících 10 až 20 letech, kam bude směřovat, jak se nám v něm bude žít. Není tedy divu, že se o něj vedou velké spory. V prvním červnovém týdnu jsme se zúčastnili dvou diskuzí – veřejné diskuze organizované Střediskem pro udržitelný život dne 4. 6. a jednání pěší komise při MHMP v Centru architektury a městského plánování (CAMP) dne 6. 6., z nichž pro širší veřejnost za nejvýznamnější považujeme tu informaci, že každý obyvatel může přispět ke zkvalitnění MPP svou připomínkou a že připomínek je skutečně třeba. Zpracovatel MPP, IPR, nabízí při zpracování připomínek i při studiu tohoto složitého dokumentu pomoc. Každá smysluplná připomínka zpracovaná do předepsaného formuláře, podepsaná a odevzdaná do podatelny v řádném termínu, bude IPRem řádně zpracována.

Vítáme, že IPR při tvorbě MPP vychází veřejnosti vstříc a umožňuje jí participaci. Kladně hodnotíme i skutečnost, že MPP se zabývá zejména veřejnými prostranstvími a propojením mezi nimi. Naší zásadní připomínkou je však neurčitost MPP (mnohdy není jasně řečeno, co a kde se smí a nesmí budovat, s čímž mají problémy nejen laici, ale také stavební úřady), která podle našeho názoru vyplývá z pouhé dobrovolnosti (nikoli povinnosti) IPRu zpracovat regulační, tedy podrobnější plány, které by „propisovaly“ obecné zásady do nižších, podrobnějších vrstev, nedostečně je v dokumentu také „předepsán“ polycentrický rozvoj města. V oblasti pěší dopravy, což je naše hlavní působnost, považujeme např. za závažný nedostatek, že městské třídy jsou vymezeny pouze v centru nebo že v analytických podkladech chybí živá data o pěší dopravě (při zpracování MPP např. nebyly a dosud nejsou charakterizovány pěší tahy podle intenzit chodců,  metodika sběru těchto dat se teprve začíná zpracovávat, prozkoumána tak byla jen infrastruktura – síť ulic, komunikací ve své hmotné podobě,  bariéry atp.). Nedostatečná je podle našeho názoru také ochrana zeleně, naprosto podceněna  je její izolační (vzhledem k prašnosti) a klimatická funkce v ulicích města, počítá se pouze s parky, nikoli stromořadími v ulicích, podceněny jsou pobytové funkce ulic a průchodnost města jako celku.

Nezapomeňte si prohlédnout návrh plánu i vy a vzneste k němu své připomínky! Viz informace níže.

Cenné rady k připomínkování MPP se vzorovými připomínkami organizace Arnika: https://zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/jak-se-zapojit  

Weby pro studium návrhu MPP

Představení návrhu MPP
13. 6. – prezentace a diskuse v CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2, Areál Emauzského kláštera
27. 4. – 27. 7. – výstava Metropolitní plán v CAMPu, Vyšehradská 51, Praha 2, areál Emauzského kláštera
2. 5. – 28. 6. – informační kontejner, putování po pražských lokalitách

Společné jednání o návrhu MPP
27. 6. – Střední hala průmyslového paláce, Výstaviště 67, Praha 7

Termín připomínkování

  1. 6. – 26. 7. 2018

Jak zpracovat připomínky

Pro zpracování připomínek je třeba využít speciální formulář, vytisknout jej a odevzdat do podatelny. Přesné pokyny a podmínky pro podávání připomínek lze najít i s datem společného jednání na úřední desce MHMP a úředních deskách městských částí. Všechny informace pohromadě, včetně webového formuláře pro tvorbu připomínek budou včas k nalezení na webové stránce http://metropolitniplan.praha.eu.

Dny a čas, kdy pracovníci IPR poskytují vysvětlení MPP a pomoc při zpracování připomínek:

  1. 6. – 26. 7., každý pracovní den v CAMPu: Vyšehradská 51, Praha 2, areál Emauzského kláštera

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás