Praha připravuje Plán udržitelné mobility

Budou moci jezdit městem na kole jako v Kodani? Foto Štěpán Hon, Velká studentská cyklojízda 2014

3 scénáře, jak poladit Prahu, aby se v ní lépe žilo a cestovalo

Minulý týden proběhl v primátorské rezidenci workshop, v jehož rámci bylo zástupcům odborné veřejnosti (specialisté z jednotlivých pražských městských částí, ČVUT, Auto*Matu, policie, Ministerstva životního prostředí, Svazu cestujících ve veřejné dopravě, ÚAMK, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, Českých drah, České parkovací asociace, TSK, Pražské organizace vozíčkářů, Pražských matek a řady dalších organizací zabývajících se mobilitou, dopravou, bezpečností a životem ve městě) představeny 3 scénáře Plánu udržitelné mobility (PUM), který  připravuje hlavní město Praha na období zhruba deseti let, přesně do roku 2030. Praha přiznává, že se  do tohoto úkolu pouští především proto, aby vyhověla požadavku EU, a zpracovává jej podle předepsané unijní metodiky. Plán zahrne opatření, k nimž budou přiřazeny indikátory, podle nichž bude plnění PUM posuzováno. Zpracování plánu vede manažer Daniel Šesták ze společnosti Mott MacDonald.

Celkem 58 odborníků rozdělených do skupin k šesti „kulatým stolům“ se snažilo shodnout vždy na jednom ze tří představených scénářů. K velkému překvapení všech šest skupin odmítlo liberální přístup k autům, nechtělo se smířit se suburbanizací a po diskuzích u jednotlivých stolů se přiklonilo k tzv. „Efektivnímu scénáři“ postavenému na dobudování efektivní sítě kolejové dopravy. Protože však nemotorové dopravě je v tomto scénáři přisouzena role urazit (pěšky nebo na kole) až poslední část cesty, většina skupin požadovala doplnit právě posílení této role a také zkvalitnění veřejného prostoru. Odborníci upozornili i na skutečnost, že scénáře postrádají řešení citylogistiky – nakládání a překládání zboží.

Vzhledem k tomu, že Praha je ke zpracování PUM spíše dotlačena, než že by si jej skutečně přála, můžeme od něj jen stěží očekávat přesnější vyčíslení počtu kilometrů nových parádních pěších nebo cyklistických cest či kilometrů ulic bez aut. Město prostě vlastní vizi jednoznačného osekávání cest pro auta, jako např. Kodaň, nemá a hned tak mít asi nebude. Poněkud slabší stránku vytváření PUM spatřujeme v samotných analytických podkladech pracujících s daty z roku 2015, které po otevření tunelového komplexu Blanka již pravděpodobně neodpovídají skutečnosti, zejména pokud jde o intenzity dopravy a údaje o emisích z dopravy, imise atp. Poněkud opominuta se nám jeví i participace veřejnosti, která mohla vznášet podněty a připomínky na webu Polaď Prahu pouze pár dní, a to ještě před zahájením analýzy dopravy. Přesto se, doufejme, nemusíme zatím vzdávat naděje, že čísla o prodloužení cest pro skutečně udržitelnou dopravu nakonec mezi indikátory zvoleného scénáře přece jen nalezneme a že PUM Prahu na každodenní život naladí lépe než dosud.

Je ovšem také možné, že PUM bude jen dalším z mnoha dokumentů města bez valného dopadu na město a lidi v něm. Zpracuje-li Praha Efektivní scénář, k němuž se odborná veřejnost včera jednoznačně přiklonila, vznikne riziko, že z velkorysého plánu na výstavbu a rekonstrukci některých kolejových tras a z plánu skvěle naplánované sítě linek tramvají, tras metra a železnice s návazností na Středočeský kraj nakonec zůstane kvůli složité organizaci, vyjednávání či v důsledku rozpočtového deficitu či po změně politické reprezentace jen torzo. Každopádně budeme zpracování scénáře sledovat a dále informovat veřejnost.

Hlavní charakteristiky scénářů posuzovaných a diskutovaných odbornou veřejností:

1) Liberální scénář počítá s výstavbou nových kapacitních silnic kolem metropole i v radiálním směru z okraje města do centra, což znamená přednostní dobudování okruhů, s rozšířením sítě záchytných parkovišť a se systémem silné ekonomické regulace automobilové dopravy v centru města (mýtné a zóny placeného stání).

2) Efektivní scénář je postaven na dobudování efektivní sítě kolejové dopravy, kde je nemotorové dopravě přisouzena role urazit poslední míli cesty pěšky nebo na kole; zahrnuje také silnou ekonomickou regulaci automobilové dopravy v centru města.

3) Racionální scénář se soustřeďuje na množství různých menších, avšak celoplošných opatření vedoucích k větší udržitelnosti dopravy, jako jediný uvažuje o městě krátkých vzdáleností, které nebude zvyšovat nároky na další cestování svých obyvatel nebo návštěvníků, a jako jediný také počítá s přerozdělením dopravního prostoru ve prospěch nemotorové dopravy a zkvalitněním veřejného prostoru.

Odborná veřejnost se sejde znovu po roce, kdy by scénář měl být již propracován včetně konkrétních opatření a indikátorů.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás