Podali jsme připomínky k Metropolitnímu plánu

Ilustrační obrázek, zdroj: IPR HMP

Tisková zpráva Pražských matek ze dne 27. 7. 2018

Pražské matky podaly 11 zásadních připomínek ke společnému jednání o návrhu nového územního plánu Prahy – Metropolitního plánu (MPP) – týkajících se koncepce rozvoje města, způsobu zpracování plánu, nízké ochrany či podpory rozvoje městské zeleně a úplné absence plánování rozvoje pěší dopravy.

Pražské matky, podobně jako další neziskové organizace, či dokonce některé městské části (např. Arnika, Auto*mat, MČ Praha 6) požadují přepracování MPP, tj. odstranění nedostatků a doplnění chybějících částí a regulativů. Tomuto důležitému dokumentu, který má představovat shodu všech zúčastněných na využití území pro několik dalších desítek let, nejčastěji vyčítají, že neodpovídá potřebám pestrého, zdravého a udržitelného života, a kritizují způsob jeho zpracování kvůli neurčitosti znemožňující veřejné správě – na úrovni města i městských částí – rozhodovat na základě jasně daných ustanovení o tom, kde je přípustné a naopak nepřípustné stavět, resp. která území jsou nezastavitelná a z jakého důvodu. Pražské matky např. konkrétně požadují, aby byly doplněny regulativy pro využití území v rámci dané lokality, které jsou poněkud vágní. Pro lokality, které mají velkou rozlohu (např. Malá Strana), jeden z dosud v plánu stanovených regulativů pro popis využití území (obytná, produkční, rekreační, přírodní funkce) nepostačuje, proto navrhují doplnit alespoň ještě jeden regulativ, a to “polyfunkční“.

Pražské matky dále požadují, aby byl MPP uveden do souladu s principy všestranně udržitelného rozvoje, k nimž se město přihlásilo ve svých vlastních strategických dokumentech. V tomto smyslu žádají, zejména ve své připomínce č. 10 týkající se dopravy, uvést plán do souladu se Zásadami rozvoje pěší dopravy v hl. městě Praze (ZÚR) i Pražskými stavebními předpisy, což znamená stanovit funkci pěší dopravy ve vztahu k ostatním druhům dopravy jakožto rovnocenné, někde dokonce prvořadé součásti městské dopravy, která může představovat alternativu ke krátkým cestám vykonaným automobilem, a určit její cílový stav zvýšeným podílem na dělbě přepravní práce. Aby se to však mohlo stát, je třeba nejdříve zpracovat pěší generel určující hlavní pěší trasy, které je třeba zanést do MPP, a vytvořit podmínky pro zkvalitnění/rozvoj této páteřní pěší infrastruktury tak, aby byla pro chodce dostatečně atraktivní a komfortní, a to i svým vybavením (např. lavičkami, pítky, stromořadími), aby byla bezpečná, propojená a zajišťovala  návaznost na nižší úroveň pěších tras. Jedině tak bude chůze na krátké vzdálenosti schopna konkurovat jízdě autem. Pražské matky ze zkušeností se svými projekty (Bezpečné cesty do školy) vědí, že rodiče z obavy o bezpečnost svých dětí či kvůli nepohodlí vozí děti do školy autem třeba i 200 metrů. Pokud by nedostatky na pěších cestách byly přednostně a systematicky odstraňovány, rodiče by spíše svým dětem cestu pěšky či na kole nebo koloběžce povolili. V zásobníku opatření na podporu pěší dopravy v příloze 7 však vidíme jen stavby překonávající některé bariéry, většinou komunikace, v rozporu se ZÚR mimo úroveň komunikací, tedy podchody či lávky.

Pražské matky také nesouhlasí s dostřednou koncepcí města, definovanou jako návrat ke středu. Tato koncepce totiž klade ještě větší nároky na dopravu, než jsou ty dnešní. Každá z městských částí by mohla a měla být svého druhu centrem, kde by se odehrávala většina aktivit obyvatel – pracovní aktivity, základní i střední vzdělávání, bydlení, relaxace, sport, společenské a kulturní dění.

Pokud nebude MPP dopracován tak, abychom ve svém městě mohli žít pestře, zdravě a z dlouhodobého pohledu po všech stránkách udržitelně, vymstí se nám to nejen chudobou prožitků, ale také chudobou ekonomickou, zkrátí se nám nejen příjmy, ale se zhoršeným zdravím pravděpodobně i délka života.

Jarmila Johnová
Pražské matky
jarmila.johnova@prazskematky.cz
Tel.: 721 761 474

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás