Jak chce Praha bojovat s dopady klimatické změny

V roce 2019 přijalo hl. město Praha Klimatický závazek snížit do roku 2030 emise CO2 oproti roku 2010 o 45 % a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Minulý týden byl veřejnosti v CAMPu představen Klimaticky plan HMP 2030 – k 13. 4. 2021. určující hlavní kroky, jimiž se má město k dosažení tohoto cíle ubírat. Hlavní potenciál Plán spatřuje v udržitelné energetice (změna zdrojů) a budov (snížení spotřeby tepla), v udržitelné mobilitě (zaměření na elektromobilitu), v cirkulární ekonomice a adaptačních opatřeních (sázení stromů, zmenšování zpevněných ploch atp.).

Zajímavý je plán na založení společenství na výrobou elektřiny (dodaná elektřina se podílí téměř polovinou na uhlíkové stopě města) ze solárních článků umístěných na střechách budov ve vlastnictví města, do tohoto společenství však budou moci vstupovat i jednotliví vlastníci budov. Přebytky z takto vyrobené elektřiny bude město prodávat mimo své území za vyšší cenu, než ji vyrobí.

S chodci se zase moc nepočítá

Plán naopak zatím nedostatečně rozpracoval potenciál rozvoje pěší mobility jako jediného, zcela bezemisního a také jinak prospěšného způsobu dopravy ve městě na krátké vzdálenosti. Naopak si příliš slibuje od rozvoje elektromobility, který je poněkud v rozporu s jinými cíli Plánu (např. zmenšovat zpevněné plochy).

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás