Aktualizace Programů na zlepšování kvality ovzduší

Ilustrační foto

Zúčastnili jsme se již druhého jednání o aktualizaci Programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) na Ministerstvu životního prostředí pro oblasti, kde přetrvávají problémy se znečištěním ovzduší. Na poslední jednání jsme byli kromě zástupců státní správy ochrany ovzduší z dotčených krajů pozváni i my jako zástupci veřejnosti. Dosavadní PZKO s výčtem naplánovaných opatření byly soudně zrušeny především pro nedostatečně vyhodnocený a nekonkrétní  dopad  na kvalitu vzduchu a také pro časovou neurčitost. Proto MŽP ve spolupráci se státní správou i veřejností připravuje takové PZKO, v nichž bude dopad opatření na kvalitu ovzduší jasně vyčíslen a pro něž budou zpracovány i akční plány s harmonogramem plnění.

V procesu aktualizace PZKO se postupovalo od nově zpracované analytické části, kde se vyhodnocovala kvalita ovzduší do r. 2015, poté byla analýza v připomínkovém řízení a nyní se vstupuje do fáze návrhové. Celý proces aktualizace bude ukončen zpracováním akčních plánů pro jednotlivé kraje, města, resp. obce v roce 2020 a MŽP pak bude následně plnění kontrolovat.

Z analytické části aktualizace PZKO jasně vyplývá, že mezi hlavní zdroje znečištění vzduchu v ČR patří vedle vytápění a průmyslu doprava, v pražské aglomeraci je doprava dokonce hlavním zdrojem především prašných částic, NOx, sledují se ovšem i další znečišťující látky jako např. benzo-a-pyren, který se na prašné částice váže. Ve vyhodnocení analytické části  se konstatuje, že „…dosažení imisního limitu pro PM 10 (koncentrace částic o velikosti 10 mikrogramů na metr krychlový), nebo alespoň výrazné omezení počtu překročení denního imisního limitu by mělo být možné omezením resuspenze (zvířený prach, případně otěry povrchu a vozovek a pneumatik) z povrchu vozovek.“ Ve skutečnosti to znamená, že MŽP potvrdilo náš názor, který již dlouho prosazujeme, že pokud se chceme skutečně zbavit v Praze jedovatého vzduchu, nepostačí  snižovat emise z výfuků. Je třeba také redukovat zbytnou motorovou dopravu, např. nabízením dostatečně hustých sítí kvalitních, přitažlivých a bezpečných cest pro dopravu bezmotorovou, především pro chodce.

Zatím se nezdá, že by tomuto kroku bylo město příliš nakloněno, chystá spíše intenzivnější čištění zatížených komunikací. Víme, že snižování výkonu především osobní automobilové dopravy, která činí 80 % veškerého dopravního výkonu v Praze, je složité, nepopulární u veřejnosti a nevýhodné pro politickou reprezentaci. Nezbývá však než snažit se o to na všech úrovních a ukazovat cestu.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás