Proč je třeba aktualizovat Národní program snižování emisí?

Návrh aktualizace Národního programu snižování emisí (NPSE) vstoupil do připomínkového řízení, jehož se zúčastnily i Pražské matky (připomínky PM zde) samostatně i spolu s dalšími organizacemi, jež zastřešuje organizace Zelený Kruh. Ukazuje se totiž, že ČR neplní některé z cílů původního NPSE z roku 2015 (zpracovaného Ministerstvem životního prostředí ČR) a podle modelové projekce vzniká i reálné riziko, že nebude dosaženo  plánovaného snížení některých emisí  v cílových letech 2020, resp. 2030. Celonárodní nedostatky jsou především v překračování prašných imisních limitů na ochranu zdraví pro částice PM10 a především PM2,5 se zvláštním zřetelem na černé uhlíkaté částice, a to i přesto, že emise těchto polutantů se výrazně snížily. Pro tyto a další vybrané znečišťující látky, u nichž není, resp. nebude dosaženo požadovaného snížení emisí či dodržování imisních limitů na ochranu zdraví a vegetace (PM 2,5, NOx, NH3, VOC -benzo(a)pyren, SO2), navrhuje aktualizovaný NPSE dodatečná opatření, která mají zajistit dosažení cílů programu v oblasti lokálního vytápění, dopravy, zemědělství, průmyslu a veřejné energetiky.

Podle našeho názoru hlavní důvod, proč se snížení emisí prachu neprojevilo i ve snížení imisních hodnot, spočívá ve skutečnosti, že analýza emisí nebere v úvahu resuspenzi (víření prachu), která tvoří 90 % veškeré prašnosti a zahrnuje vedle otěrů vozovek, brzd a pneumatik pouze emise prašného aerosolu u zdrojů spalování. Problém tak vzniká např. u dopravy, kde program navrhuje především opatření ke snížení emisí z výfuků – podporu prodeje nízkoemisních automobilů a zavádění alternativních paliv, nízkoemisních zón atp. a nepočítá s tím, že výměna vozového parku a podpora zavádění alternativních paliv nesníží resuspenzi a že oživení automobilového průmyslu povede také k vyšším emisím. Spolek Auto*mat také zmiňuje, že NPSE neřeší problém zpracování vraků aut – odpadu, při kterém opět vznikají dodatečné emise a další problémy s ochranou životního prostředí.

Aby bylo skutečně reálné snížit emise z dopravy, je podle našeho názoru nezbytně nutné část osobní  automobilové – nikoli jen nákladní, jak navrhuje NPSE – dopravy převést na železnici a zejména ve městech převést část automobilového provozu na bezmotorovou dopravu, tedy pěší a cyklistickou. Jinak se nesníží ani zatížení ekosystému ani lidského zdraví.

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás