Kontroverzní návrh zadání změny územního plánu v Hostivaři jde do Rady HMP, opět jsme napsali radním

Aktualizace k 23. 3. 2017: K naší velké radosti se na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 nakonec podařilo prosadit zpětvzetí žádosti o změnu ÚP. Nebylo to vůbec jednoduché a rozhodl jeden hlas, ale zeleň zase jednou dostala šanci! Děkujeme všem, kteří se o to zasadili, zejména koalici Patnáctka náš domov a organizátorkám občanských aktivit ze sdružení Seppia.

Spolu s organizací Seppia jsme se opět obrátili na pražské radní s žádostí o zamítnutí návrhu změny územního plánu č. Z 2896/00, která by se měla týkat území vymezeného tokem Botiče (přírodní památka Meandry Botiče (sic!)), bytovým komplexem Nové Zahradní Město, OC Hostivař a přilehlými sportovišti. Společnost Central Group, která část území v Praze 15 před nedávnem zakoupila, chce na ploše určené stávajícím územním plánem pro sport vybudovat obytný komplex s dvěma sty bytovými jednotkami a snaží se dosáhnout změny ve využití území na obytné.  Návrh zadání změny podalo minulé vedení MČ Praha 15, stávající představitelé městské části deklarovali nesouhlas s pokračováním pořizovacího procesu, nicméně návrh zatím proplouvá dál. Na zítřejším jednání Rady HMP bude šance proces zastavit, proto pevně věříme, že radní vezmou argumenty, se kterými se na ně obracíme už více než rok, v potaz a budou jednat tak, aby neohrozili kvalitu života v dotčené lokalitě.

Znění posledního vzkazu radním hl. města Prahy:

Jménem organizací Pražské matky a Seppia si Vám dovolujeme zaslat stručné shrnutí argumentů proti schválení návrhu zadání změny č. Z 2896/00 (Praha 15, k. ú. Hostivař), jehož projednávání by mělo být na programu  Rady HMP v úterý 28. 2. 2017…

K návrhu zadání CVZ  V  2896/00 – Praha 15
PROČ NEPODPOŘIT ZMĚNU funkčního využití pozemků parc. č. 1801, 1803, 1804 a 1805 v k. ú. Hostivař z režimu „sport“ (SP) na obytné

  • Přírodní památka Meandry Botiče v bezprostřední blízkosti, novou výstavbou by nenávratně utrpěl volný biokoridor zásadně ovlivňující kvalitu životního prostředí daného území.
  • Hustá okolní zástavba – v Praze 15 se neustále staví, v docházkové vzdálenosti má vzniknout nová obytná čtvrť pro 2 500 obyvatel, pro narůstající obyvatelstvo chybí sportovní, rekreační a sociální zázemí. 
  • Přetížené dopravní komunikace – okolní ulice Švehlova, Pražská, Práčská a další nezvládají dopravní obslužnost lokality, čemuž odpovídá i imisní a hluková zátěž. Není žádoucí zvyšování počtu obyvatel v takto již dnes exponovaných oblastech.
  • Narušení pěší a cyklistické prostupnosti území – v případě výstavby dojde k znehodnocení hojně využívané pěší kolonády a cyklostezky.
  • Hygienická stanice HMP nedoporučuje změnu platného územního plánu, přednostně mají být využívány a revitalizovány stávající brownfields, nikoliv zabírány další plochy, které mají jiné využití.
  • IPR vylučuje zastavitelnost jižní části území v režimu SP, která se nachází v ochranné zóně zvláště chráněného území a dle nově pořizovaného Metropolitního plánu je součástí lokality Trojmezí.
  • Spekulativní úmysl developera a zhodnocení jeho investice převažuje nad koncepčním řešením území.

Žádáme Vás o zodpovědné rozhodnutí ohledně budoucí podoby a rozvoje území, v širším kontextu ochrany přírody a života obyvatel, napříč městskými částmi, z pohledu celoměstsky významné lokality, která není dle stávajícího ani dle nově pořizovaného územního plánu určena k obytné zástavbě.

 

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás