Bezpečné cesty do školy 2017: Chodit do školy pěšky je normální!

Foto K. Syrový
Foto K. Syrový

Tisková zpráva Pražských matek ze dne 6. 1. 2017

Pražské matky ve spolupráci s hlavním městem Prahou vyhlašují další ročník programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) určený všem základním i středním školám na území Prahy s cílem spoluvytvářet lepší cesty pro chodce a motivovat žáky i rodiče k jejich využívání.

Bezpečnost chodců v ČR se zhoršuje

Díky koordinovanému úsilí členských zemí EU se v posledních dvou dekádách počet obětí silničního provozu v Evropě neustále snižuje, avšak Česká republika se ve srovnání s ostatními státy v úrovni bezpečnosti propadá stále více pod evropský průměr. V rámci loňské revize Národní strategie bezpečnosti silničního provozu odborníci konstatovali, že pokud by tento trend dále pokračoval, Česká republika by se brzy stala nejnebezpečnější evropskou zemí. Chodci přitom stále patří k nejohroženějším účastníkům provozu. V Praze chodci představují mezi smrtelnými oběťmi dopravních nehod stále největší podíl – v loňském roce bylo z 20 usmrcených osob 12 chodců. Loni nebylo naštěstí usmrceno žádné dítě, avšak počet těžce zraněných dětí–chodců se zvýšil oproti předchozímu roku o 16.

Dopravní situace v okolí školy, foto K. Syrový
Foto K. Syrový

Cesta do školy autem snižuje bezpečnost

S tím, jak se intenzity provozu v hlavním městě neustále zvyšují, snižuje se i ochota rodičů posílat své potomky do školy samotné pěšky. Vzrůstá naopak tendence vysazovat děti při cestě do práce autem přímo před školou, čímž se obzvláště v ranních špičkách bezpečnost před školami zhoršuje. „Rodiče často ve spěchu vytvářejí nebezpečné situace a porušují předpisy, například zastaví nebo parkují přímo na přechodu,“ vysvětluje koordinátorka BCŠ Blanka Klimešová a dodává: „Nejenže tak zvyšují riziko nehod, ale zároveň v okolí škol zvyšují i znečištění ovzduší a hluk.“

Cíle a obsah programu BCŠ

Zásadní vliv na bezpečnost chodců má jak uspořádání a vzhled dopravního prostoru, tak i chování účastníků provozu, proto se program BCŠ snaží změnit nejen dopravní infrastrukturu v ulicích, ale i dopravní návyky školáků. Cílem celoročního programu je konkrétními úpravami zabezpečit a zpříjemnit pěší přístup ke škole, motivovat žáky i rodiče k chůzi či jízdě na kole při cestách do a ze školy a učit je bezpečnému a ohleduplnému pohybu po městě.

Mapování nebezpečných lokalit a monitoring dopravy

Během projektů BCŠ na jednotlivých školách jsou žáci či studenti, pedagogové a také rodiče aktivně zapojeni především do procesu identifikace nebezpečných míst i navrhování úprav, zejména ve fázi mapování cest do a ze školy. Pod vedením projektanta také v okolí školy probíhá dopravní průzkum, při němž děti monitorují intenzity dopravy i dopravní chování všech účastníků provozu – řidičů, chodců i cyklistů. Získávají tím přehled o dopravní problematice i souvislostech dopravních návyků s bezpečností a kvalitou života ve městě, a tím i konkrétní představu o udržitelné dopravě a její potřebnosti.

Cesta ke škole od Kozinova náměstí, foto K. Syrový
Foto K. Syrový

Pěší dny

Aby se mladá generace znovu naučila stoupnout si na vlastní nohy, uspořádají školy pěší dny, během nichž budou děti motivovány k tomu, aby přišly samy nebo s rodiči do školy pěšky či přijely na kole, nebo urazily po svých alespoň kus cesty bez auta.

Školy realizací programu získají přehled o tom, jak se žáci do školy dopravují, podrobnou analýzu dopravní situace ve svém okolí i praktické podklady pro její zlepšení a v neposlední řadě také výukový program pro aktivní dopravní výchovu. Program BCŠ pomáhá dětem spoléhat se více na sebe a na svůj fyzický výkon, vzbuzuje u nich větší zájem o přirozený pohyb, kterého se jim často nedostává, i zájem o své okolí a veřejný prostor.

Průběh a výsledky programu BCŠ

Děti do mapek okolí školy vyznačují a popisují místa, která vnímají jako nebezpečná. Mapky jednotlivců se zpracují do třídních map, které se shrnou do celoškolní mapy nebezpečných míst. Zároveň děti i jejich rodiče vyplní dotazníky týkající se jejich stávajícího i preferovaného způsobu dopravy, které škola také souhrnně vyhodnotí. Na základě těchto dat zpracuje dopravní projektant pro školu dopravní studii navrhující opatření ke zlepšení dopravní situace, resp. zklidnění dopravy na dětmi vyznačených místech v okolí školy. Škola si zpracuje i svůj dlouhodobější Školní plán mobility na podporu udržitelné dopravy dětí.

Dopravní studie slouží jako podklad pro jednání s příslušnou městskou částí a Magistrátem hl. města Prahy o realizaci návrhů. Pro školu i úřady je velká výhoda získat konkrétní, odborně zpracovanou analýzu včetně návrhů řešení. Jednání o oprávněných požadavcích na zklidnění dopravy se tím zkrátí, získá podložené argumenty i větší šanci na realizaci. Největší devizou programu je však osvětový dopad: Věříme, že děti i úřady pochopí, že chodit ve městě je normální!“ říká Klimešová.

Za 10 let existence programu se Pražským matkám ve spolupráci s pražským magistrátem, městskými částmi a policií podařilo usnadnit pěší pohyb a zklidnit dopravu na desítkách lokalit, viz http://www.prazskematky.cz/fotogalerie/bezpecne-cesty-do-skoly-realizovana-dopravni-opatreni/

Vyhlášení programu BCŠ a přihlášku pro rok 2017 naleznete na: http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/vyhlaseni-programu/

Informace o průběhu ročníku 2016 (odkazy na stránky školních projektů):
http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/skoly-2016/

Kontakty:

Blanka Klimešová, blanka.klimesova@prazskematky.cz, tel.: 777 813 934
Petra Syrová, petra.syrova@prazskematky.cz, tel.: 776 769 331

Příloha:

I vy můžete přispět

Chcete dýchat ve vašem městě čistý vzduch namísto koktejlu zplodin?
A co takhle mít možnost chodit městem pohodlně a bezpečně pěšky?

Podpořte nás